Xeral

Guías para contratar na UDC (só intranet)

Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consejo 2017/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014.

Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, polo que se modifican determinados precetos do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas, aprobado polo Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro.

Real Decreto-Lei 10/2015, de 11 de setembro, polo que se conceden créditos extraordinarios e suplementos de crédito no presuposto do Estado e se adoptan outras medidas en materia de emprego público e de estímulo á economía (modifica o TRLCSP)

Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público

Límites contratación administrativa desde 01.01.2018 (Orde do 26.12.2017)

TRLCSP - Texto Refundido da Lei de contratos do sector público (Real Decreto Lexislativo 3/2011, 14 novembro)(derogada)

RXLCAP - Regulamento xeral lei contratos administracións públicas (Real Decreto 1098/2001, 12 outubro)

Alta - Modificación base de datos de terceiros. Impresos.

Regulamento (CE) n.º 213/2008 da Comisión de 28/11/2007 que modifica o Regulamento (CE) n.º 2195/2002 do Parlamento Europeo e do Consello, polo que se aproba o Vocabulario común de contratos públicos (CPV), e as Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE do Parlamento Europeo e do Consello sobre os procedementos dos contratos públicos, no referente á revisión do CPV

Regulamento (CE) n.º 451/2008 do Parlamento Europeo e do Consello de 23 de abril de 2008 polo que se establece unha nova clasificación estatística de produtos por actividades (CPA) e se derroga o Regulamento (CEE) n.º 3696/93 do Consello (Texto pertinente a efectos do EEE)

Desenvolmento parcial da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público (BOE RD 817/2009, de 8 de maio)